Funkcia prijímania, spracovania a uchovávania informácii

uchovanie informacii

Funkcia prijímania, spracovania a uchovávania informácii

Na funkciu bdenia a útlmu mozgu nadväzuje funkcia prijímania, spracovania a uchovania informácii. Toto sa zabezpečuje prostredníctvom zmyslov. Prijatá informácia môže byť zraková, sluchová, čuchová, chuťová, hmatová, alebo ich vzájomná kombinácia.

Prijaté informácie sa musia vzájomne prekrývať a vytvoriť priestorovú informáciu s ktorou mozog ďalej pracuje. Mozog vytvorí ucelenú informáciu, ktorú určitým spôsobom vyhodnotí a porovná s použitím pamäťových záznamov. Pokiaľ je prijatá informácia neštandardná a nedá sa jednoznačne zaradiť do stereotypov, teda nie je možné konať návykovo, začne mozog ďalšie vyhodnocovanie.

Do tohto procesu spadajú operácie pomocou vnútorného hlasu, výpočtov, logického uvažovania, abstraktného uvažovania s cieľom vydať potrebné rozhodnutia.
Je potrebné si uvedomiť, že takáto schopnosť prijímania, spracovania a uchovania informácii sa u dieťaťa neobjavuje okamžite, ale je výsledkom dlhotrvajúceho návyku, ktorý ovplyvňuje množstvo iných faktorov.

CVIČENIE:
1. Uvedomte si jednotlivé zmysly a ich podiel na vnímaní vášho okolia.

2. Uvedomujte si ako sa informácie prichádzajúce k vašim jednotlivým zmyslom zlievajú do jedného plastického celku.

3. Uvedomujte si ako sa vytvorila plastická predstava vnímania a ako sa usilujete vyhodnocovať prijaté informácie. 

4. Uvedomujete si zápis informácii do pamäte a vydanie určitého rozhodnutia.

Cvičte postupne a vytrvalo.

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca a terapeut

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE!