VEDOMIE

vedomie

VEDOMIE

Aby sme životu rozumeli, mali by sme zadefinovať čo je čo.
Pokúsime sa zadefinovať čo je VEDOMIE.

Vedomie
Vedomie je komplexný pojem z medicíny, psychológie a filozofie, kvantovej fyziky, kozmológie, umenia a vôbec všetkých oblastí existencie človeka ako takého. V najširšom zmysle slova je vedomie súbor predstáv (pocitov, myšlienok, citov, vôle atď.), ktoré nejaká osoba v danom okamihu o sebe (o svojich duševných a duchovných stavoch) má.

Vedomie sa považuje za najvyššiu, výlune ľudskú  formu odrazu objektívnej reality. Je akýmsi súhrnom psychických procesov človeka, ktorý sa aktívne podieľa na poznaní okolitého sveta, spoločnosti, ale i seba samého. Z gnozeologického hľadiska je vedomie protikladom hmoty. Formovanie ľudského vedomia sa dialo v procese homonizácie antropoidných opíc. Vedci majú odlišné názory na formovanie vedomia: napr. Spencer sa domnieva, že neexistije kvalitatívny rozdiel medzi vedomím pračloveka a moderným človekom. Rozdielnosť vidí iba na množstve informácii. Podľa L. Bruhla je medzi pračlovekom a moderným človekom principiálny rozdiel. Jednota kontinuity a diskontinuity vo vývoji vedomia nevylučuje kvalitatívne predely-stádové vedomie a ľudské vedomie.

Vedomie je javom prírody, jestvuje reálne v ľudskej hlave, a je odrazom bytia. Vznik a vývoj vedomia určuje príroda a spoločnosť. Človek svojou aktívnou, cieľavedomou činnosťou sa vymaňuje z prírody, čím si vytvára špecifické prostredie svojej existencie a tým je ľudská spoločnosť. Podstatným rysom spoločenskej činnosti je výrobná činnosť. Spôsob výroby má prírodno – historický charakter, takže zahrňuje do seba moment vzájomného pôsobenia človeka a prírody, ale i moment vzájomného pôsobenia ľudí v procese výroby. Rozporná povaha spoločenského bytia sa odráža v obdobne rozpornej povahe spoločenského vedomia.

Pozrite si linky:
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdom%C3%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca a terapeut