CENTRUM SLUŠNÉHO ROZVODU

rozvod

Čaká vás rozvod, úprava starostlivosti o deti, delenie spoločného majetku?

Riešte tieto záležitosti slušne a rozumne, ušetríte si mnoho nepríjemností a financií.

Využite náš komplexný servis.

Rozumní sa rozvádzajú slušne, neubližujú si a nevyhadzujú za to zbytočné peniaze…

oddelovačik

Vaše manželstvo môže byť rozvedené dvomi spôsobmi. Buď v konaní so zisťovaním príčin rozvratu manželstva a všetkými z toho vyplývajúcimi sprievodnými javmi, teda opakovanými súdnymi pojednávaniami a s výsluchmi účastníkov, svedkov a ďalšími dôkazmi, spormi o výchovu detí a rozdelenie majetku. Tento proces je dlhý, vyvolá a vystupňuje medzi Vami nepriateľstvo a prinesie Vám i výraznú finančnú ujmu. Môžete však využiť aj možnosť predložiť súdu návrh na rozvod, s ktorým bude druhý manžel súhlasiť, spolu s dohodou o úprave práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode, pri ktorom súd Váš život neskúma ani nehodnotí a rýchle Vás rozvedie.

Tieto dohody sú relatívne jednoduché, avšak pokiaľ nemáte skúsenosti so súdmi vo všeobecnosti a s rozvodovými obzvlášť, môžete naraziť na rôzne úskalia. Stačí, keď si obaja necháte “dobre (po)radiť”, aby ste neboli hlúpi a o nič sa nedelili, keď môžete získať všetko… A také “dobré rady” môžete počuť aj v súdnej sieni…

My vám naproti tomu podávame pomocnú ruku, ktorá by Vám mala uľahčiť Vaše vlastné rozhodovanie o budúcich podstatných záležitostiach Vášho života tak, aby ste sa rozišli a rozviedli slušne, a aj naďalej oba zostali pevným bodom v životoch Vašich detí a neutrpeli ani finančné straty.

 

Pracujeme podľa v zahraničí osvedčeného Cochemského omega systému.

Cochemský omega systém je založený na komplexnej pomoci odborných profesií, ktoré Vám pomôžu vo Vašom vlastnom rozhodovaní a kvalifikovane Vám pripravia podklady pre následné súdne konanie o úpravu starostlivosti o deti a rozvod. Za jednorazový paušálny poplatok získate úplný servis, ktorý Vám ušetrí čas, energiu a ďalšie výdavky.

 

omegasystem6

 

1. Úvodná konzultácia

Podrobné zoznámenie s priebehom rozvodu, s ponukou Centra slušného rozvodu, úlohou jednotlivých profesií. V prípade Vášho záujmu o využití našej ponuky nasleduje zmluvné dojednanie služieb a zaplatenie poplatku.

 

2. Sociálne šetrenie

Kvalifikovaná sociálna pracovníčka s Vašim súhlasom navštívi Vaše domácnosti, aby mohla spísať písomnú správu o sociálnom šetrení. Tato správa bude ako listinný dôkaz podkladom pre rozhodovanie súdu. Obsahom je popis bytových pomerov z hľadiska budúcej starostlivosti o deti. Sociálna pracovníčka je viazaná mlčanlivosťou i etickým kódexom a písomná správa bude odovzdaná len Vám, nikomu inému.

 

3. Konzultácia s psychologičkou/psychológom

S psychológom prejdete najmä praktické spôsoby a varianty budúcej starostlivosti o deti, aby ste sa mohli sami a dobre rozhodnúť. Psychológ pre Vás vyhotoví písomnú správu, v ktorej potvrdí aj Vašu výchovnú spôsobilosť. Tato správa je ďalším podkladom pre súd.

 

4. Mediácia

Mediátor je prostredník v spore, ktorý obom stranám pomáha nájsť prijateľné riešenia. Cieľom mediácie je na základe predstáv a návrhov manželov/rodičov dospieť k vzájomnej dohode o úprave starostlivosti o deti, majetkových pomerov, bývania a prípadne ďalších záležitostí. Mediačná dohoda, ktorú v písomnom znení obdržíte, je podkladom pre spísanie príslušných návrhov pre súd.

 

5. Spísanie návrhov na súd

Obsah mediační dohody prevezme advokát/ka a vypracuje príslušné dohody o úprave starostlivosti o deti po rozvode s predpísanými právnymi náležitosťami, prípadne aj dohodu o úprave majetkových pomerov na čas po rozvode (túto dohodu však budete môcť podpísať až po právoplatnosti rozsudku o rozvode, kedy zanikne BSM), návrh na schválenie dohody súdom. Prílohy k návrhom sú dôkazy vo forme správy psychológa a správa o sociálnom šetrení.

 

6. Súdne konanie

Podľa platnej právnej úpravy musí rozhodnutie súdu o rozvode obsahovať úpravu pomerov k maloletým deťom. V praxi to znamená, že pokiaľ sa nedohodnete, je z praxe zrejmé, že bude nutné absolvovať aspoň dve ústne pojednávania súdu. No i pokiaľ sa dohodnete, musíte absolvovať minimálne jedno ústne pojednávanie.

 

Ak využijete náš komplexní servis, budete na tieto súdne pojednávania pripravení tak, aby ste Váš rozvod vyriešili rýchlo a bez komplikácií.

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, terapeut, mediátor

oddelovac

Spolupracujeme:

Centrum slušného rozvodu, Námestie slobody 3, 811 04 Bratislava
Společnost pro řešení sporů mediací, Lipnická 1449, 198 00 Praha 9
Garantom projektu je rozvodový poradca Luboš Patera

oddelovac

oddelovačik

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa(povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

 

 oddelovacVY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !