OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďakujeme, že ste s nami!

Keďže nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov, dovoľte nám oznámiť Vám, že dňom 25.05.2018 vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR). Na základe tohto nariadenia sme upravili naše pravidlá ochrany súkromia.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA - podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Informácia pre klienta pri získavaní osobných údajov
podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 – General Data Protect Regulation (GDPR)

SOCIAL MEDIA  so sídlom Hroncova 1, 040 01 Košice, IČO: 42252059, WS/1-900/90-40376v zastúpení štatutárom PhDr. Petrom Surovkom, PhD. ako Občianske združenie a poskytovateľ psychosociálneho poradenstva podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní osôb. a čl. X zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov poskytol pri získavaní osobných údajov klienta:

informáciu o spracúvaní osobných údajov, ktoré bude spracúvať v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,  adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, mailový a telefonický kontakt

na účely:                      poskytovanie služieb psychosociálneho poradenstva

na právnom základe:     podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní osôb

pre príjemcu:               SOCIAL MEDIA Občianske združenie

na dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia osobných údajov od dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ informoval klienta, že táto má podľa čl. 15 a nasl. Nariadenia GDPR pri získavaní a spracovaní jej osobných údajov nasledovné práva:Právo na prístup k osobných údajom

  • Právo na opravu osobných údajov
  • Právo na vymazanie osobných údajov
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Právo na presnosť údajov
  • Právo namietať – podať sťažnosť na dozornom orgáne
  • Právo namietať automatizované individuálne rozhodovania a profilovanie

Poskytovateľ psychosociálneho poradenstva zároveň informoval klienta, že nebude spracúvať a/alebo využívať jej osobné údaje na profilovanie a rovnako, že získané osobné údaje klienta nebudú použité na cezhraničný prenos do tretej krajiny.

 

V prípade otázok o novom nariadení nás neváhajte kontaktovať na office@social-media.sk.

Ďakujeme Vám za dôveru a prajeme všetko dobré.

SOCIAL MEDIA