Poruchy správania

poradenstvo03

Vážení klienti, poskytujeme korekčné a stimulačné programy pre deti so špecifickými poruchami učenia a správania.

Poruchy správania
Správanie je prejavom osobnosti jednotlivca a jeho vzťahu k vonkajšiemu prostrediu. Správanie je teda ovplyvnené spolupôsobením činiteľov ako sú osobnosť, rodina, škola, spoločnosť. Na základe vzájomného pôsobenia týchto činiteľov koná jednotlivec. Pokiaľ je výsledkom pôsobenia maladaptívne (neprispôsobivé) správanie, hovoríme o poruchách správania. Za poruchy správania možno považovať odchýlku v oblasti socializácie jednotlivca, kedy nie je schopný rešpektovať normy správania alebo ovládať svoje správanie, očakávané prostredím.

 

Klasifikácia porúch správania:

  • špecifické poruchy správania – prvotnými príčinami sú poškodenia neurologického charakteru, biochemické zmeny CNS a pod.
  • nešpecifické poruchy správania – zapríčinené nesprávnou výchovou, pôsobením nevhodných výchovných vplyvov a podobne.

 

Špecifické poruchy správania
Sú podmienené narušením čiastkových funkcií zodpovedných za riadenie a reguláciu. Inteligencia takýchto jednotlivcov nie je znížená. Ide o ťažkosti, ktorých príčinou je hyperaktivita, neschopnosť sebakontroly a sebaovládania alebo závažné narušenie pozornosti. Jednotlivci reagujú nežiaducim spôsobom, ale nejde o negáciu spoločenských noriem, ale o neschopnosť svoje správanie ovládať alebo vnímať čo sa od nich očakáva.

oddelovačik

Poučenie pre klientov:
Náprava špecifických porúch učenia je dlhodobý diagnosticko-terapeutický proces.
Pedagogické poradenstvo je privátne a nemáme uzavretý žiadny zmluvný vzťah s poisťovňami, nevyžadujeme žiadne odporúčania od lekárov alebo zo školy a služby poskytujeme podľa aktuálneho cenníka.

PaedDr. Eva Brnová
špeciálny pedagóg

 

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE!