Špeciálno pedagogické poradenstvo

poradenstvo01

ŠPECIÁLNO PEDAGOGICKÉ PORADENSTVO

Špeciálna pedagogika je veda, ktorá sa zaoberá výchovouvzdelávaním a vyučovaním postihnutých a ohrozených detí, mládeže a dospelých. Je súčasťou širšieho vedného celku defektológie a býva označovaná aj pojmami defektologická špeciálna pedagogika liečebná pedagogika, nápravná pedagogika, ortopedagogika, pedagogika hendikepovaných detí a pod.

V širšom zmysle ide v podstate (vzhľadom na pedagogiku všeobecnú) o každú pedagogiku, špeciálne zameranú podľa veku alebo predmetu. (Napr. pedagogika predškolského veku, pedagogika školského veku, pedagogika dospelých, hudobná pedagogika, vojenská pedagogika a pod.)

 

Základné disciplíny:

  • etopédia - pedagogika sociálne a emocionálne narušených detí
  • logopédia - pedagogika detí s rečovou vadou
  • psychopédia - pedagogika mentálne postihnutých detí
  • somatopédia - pedagogika telesne a zdravotne postihnutých detí
  • surdopédia - pedagogika sluchovo postihnutých detí
  • tyflopédia - pedagogika zrakovo postihnutých detí

Pomocné disciplíny:

Stupne socializácie:

  • 1. stupeň - integrácia - úplne zapojenie postihnutého jedinca, je nezávislý a samostatný
  • 2. stupeň - adaptácia - prispôsobenie za určitých okolnosti (nie je samostatný)
  • 3. stupeň - utilita - sociálna upotrebiteľnosť; za pomoci iných urobí prácu
  • 4. stupeň - inferiorita - neschopnosť zaradenia do pracovného zaradenia tzv. “nepoužiteľný”

oddelovačik

Poučenie pre klientov:
Náprava špecifických porúch učenia je dlhodobý diagnosticko-terapeutický proces.
Pedagogické poradenstvo je privátne a nemáme uzavretý žiadny zmluvný vzťah s poisťovňami, nevyžadujeme žiadne odporúčania od lekárov alebo zo školy a služby poskytujeme podľa aktuálneho cenníka.

PaedDr. Eva Brnová
špeciálny pedagóg

 

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE!