Špecifické poruchy učenia

poradenstvo02

Vážení klienti, poskytujeme korekčné a stimulačné programy pre deti so špecifickými poruchami učenia a správania.

Špecifické poruchy učenia
Pojem špecifické poruchy učenia zahŕňa skupinu porúch, prejavujúcu sa problémami v nadobúdaní základných vzdelávacích návykov, ako je reč, čítanie, písanie a počítanie. Majú individuálny charakter. Týkajú sa detí, adolescentov aj dospelých. Poruchy môžu vznikať na základe dysfunkcie centrálnej nervovej sústavy, spájajú sa s oslabeniami v percepčnomotorickej a kognitívno-jazykovej oblasti.

Príčiny môžeme hľadať v poruchách vnímania, reči, motoriky, nevyhranenej lateralite. Niekedy to môže byť aj dvojjazyčná výchova, precvičovanie ľavákov alebo poškodenie mozgu v perinatálnom období. Vývinové poruchy učenia sa vyskytujú vo vzájomnej kombinácii, málokedy izolovane, pomerne často aj so syndrómom ADD, ADHD (30 – 50%).

Na základe všeobecných prejavov špecifických porúch učenia môžeme definovať tieto špecifické poruchy:

  • čítania – dyslexiu
  • písania – dysgrafiu
  • pravopisu – dysortografiu
  • počítania – dyskalkúliu
  • kreslenia – dyspinxiu
  • hudobnosti – dysmúziu
  • schopnosti vykonávať praktické úlohy – dyspraxiu.

Všetky symptómy porúch učenia spôsobujú zlyhávanie jednotlivca pri školských výkonoch a prejavujú sa vo všetkých oblastiach edukačného procesu. Permanentný až chronický neúspech vyvoláva stav úzkosti, pocity strachu a všeobecne platí, že poruchy učenia veľmi významne postihujú psychiku človeka. Žiaci s poruchami učenia v adolescencii majú problém organizovať abstraktné informácie. Príliš sú závislí na pamäťovom učení a nie sú schopní vyvodzovať.

Pri korekciách porúch učenia by sme mali uplatňovať zásady, ktoré pomáhajú vytvárať koncepciu ich nápravy, ktorá sa musí riadiť konkrétnymi pravidlami a musí rešpektovať individualitu jednotlivca s poruchami učenia.

oddelovačik

Poučenie pre klientov:
Náprava špecifických porúch učenia je dlhodobý diagnosticko-terapeutický proces.
Pedagogické poradenstvo je privátne a nemáme uzavretý žiadny zmluvný vzťah s poisťovňami, nevyžadujeme žiadne odporúčania od lekárov alebo zo školy a služby poskytujeme podľa aktuálneho cenníka.

PaedDr. Eva Brnová
špeciálny pedagóg

 

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE!