PSYCHOSOCIÁLNE PORADENSTVO

Psychology

 

PSYCHOSOCIÁLNE PORADENSTVO

Milí priatelia,
ponúkam Vám psychosociálne poradenstvo pre jednotlivcov, dospelých, deti, seniori, páry i celú rodinu.

PORADENSTVO ZAHŔŇA TIETO ZÁKLADNÉ ČINNOSTI:
• Posilnenie sebadôvery, sebavedomia, sebapoznania (zosúladenie vnútorného prežívania s vonkajšími znakmi správania) a sebaprijatia
• Ovládanie a vyjadrovanie emócií. Rozvíjanie emocionálnej (personálnej) inteligencie a možnosť jej uplatnenia v rodinnom, partnerskom, manželskom a pracovnom živote
• Stres a syndróm vyhorenia
• Účinné zvládnutie stresu a organizácia času
• Asertivita a riešenie konfliktov
• Základy komunikačných zručností
• Odstránenie blokov, ktoré bránia v nadväzovaní partnerských vzťahov
• Výber partnera – očakávania, prispôsobivosť
• Získanie spontánnosti a otvorenosti vo vzťahoch
• Nácvik komunikačných (verbálnych i neverbálnych) a sociálnych zručností
• Efektívne riešenie konfliktov, pozitívny postoj k životu, pozitívne myslenie, využívanie správnych hodnôt a morálky
• Eliminovanie manipulácie a nácvik sebavyjadrenia
• Minimalizovanie úzkostných stavov a fóbií
• Akceptácia a empatia voči iným ľuďom, ich postojom a názorom
• Väzby a komplikované vzťahy, konflikty, intímne problémy, výchova detí, psychické záťaže u detí (poruchy pozornosti, poruchy učenia, pocikávanie, zajakávanie…) a iné.
• Rozvod, násilie, problémy v rodine, prevencia porúch správania detí a iné
• Nezamestnanosť, alkoholizmus, drogová problematika a iné sociálno-patologické javy
• Strata a smrť blízkeho človeka (rodič, súrodenec, dieťa, manžel, partner a iné)
• Centrum slušného rozvodu
• Týraní muži medzi nami

POSKYTOVANÉ PSYCHOSOCIÁLNE PORADENSTVO JE PRIVÁTNE,
NIE JE UZAVRETÝ ZMLUVNÝ VZŤAH SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
A PRETO SA NEVYŽADUJE ODPORÚČANIE OD ŽIADNEHO LEKÁRA.

 

Poučenie pre klientky a klientov:
Psychosociálne poradenstvo poskytnuté klientovi je len odporúčaným postupom pre klienta, preto psychosociálny poradca za finálne vyriešenie problému nenesie žiadnu zodpovednosť. Je na klientovi, akým spôsobom sa rozhodne svoj problém riešiť, pričom na jeho slobodnú voľbu naša spoločnosť, ani psychosociálny poradca nemá žiaden dosah.

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut
0903 36 20 58
0904 66 44 90

 oddelovacVY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !