SOCIÁLNI KLIENTI

klienti

NAŠA POMOC JE ZAMERANÁ:

Pomoc pre dysfunkčné rodiny:

 • pre rodičov, ktorí sú neistí vo svojej rodičovskej funkcii
 • pri nejednoznačnej výchove
 • pri konfliktoch a neefektívnej komunikácii v rodine
 • pre deti s poruchami správania (záškoláctvo, šikanovanie)
 • kde sa vyskytli výchovné problémy s maloletými deťmi
 • ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii
 • prechádzajúce rozvodovým konaním
 • poradenstvo pre neúplné rodiny

Matky s deťmi, ktoré potrebujú pomoc:

 • stabilizácia vzťahov na úrovni akceptovateľnej oboma partnermi
 • vedenie k psychohygienickému rozvodu (aby rozvod ublížil čo najmenej všetkým zúčastneným)
 • zvládanie porozvodového stresu
 • spracovanie porozvodovej situácie celou rodinou
 • pri písaní návrhov na príslušný súd
 • úprav vyživovacích povinností
 • návrhov na úpravu styku otca s dieťaťom a iné
 • zisťujeme možnosti zvýšenia príjmov v domácnosti

Nezamestnaných občanov a občanov:

 • ktorí sa ocitli v stave hmotnej núdzi
 • ktorí si hľadajú zamestnanie
 • prípadne rozmýšľajú nad zmenou zamestnania

Pomoc je poskytovaná pri:

 • hľadaní voľných pracovných miest
 • písaní žiadostí o prijatie do zamestnania

Občanov so zdravotným postihnutím:

 • Vybaveniu si preukazu ŤZP (ťažkého zdravotného postihnutia)
 • Zisťovaniu vhodných kompenzačných pomôcok

Pomoc občanom rómskeho etnika:

 • terénna sociálna práca
 • finančná gramotnosť Rómov
 • formovanie základných východísk k riešeniu problematiky Rómov
 • projekty zamerané na aktivízáciu rómskych komunít
 • kluby rómskych detí a mládeže doučovanie a príprava na vyučovanie
  aktívne využitie voľného času
 • uchovávanie a rozvoj tradícií a kultúrneho dedičstva Rómov
 • budovanie partnerstva v regióne so samosprávou a štátnou správou
 • participácia mladej rómskej generácie na správe vecí verejných
 • Našou snahou je vytvárať intelektuálny potenciál v rómskej mládeži prostredníctvom systematického pôsobenia v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho poradenstva a pod.

Sociálne poradenstvo seniorom:

 • pomoc pri sociálno-právnom zabezpečení v starobe
 • sprevádzanie pri riešení problémov
 • pomoc pri riešení sporov seniora so svojím sociálnym okolím či vlastnou rodinou

Sociálne poradenstvo v oblasti závislostí:

 • pomoc rodine závislého zorientovať sa v problematike
 • informácie o programoch liečby, resocializácie a činnosti svojpomocných skupín pri látkových závislostiach (drogy, alkohol) a nelátkových závislostiach (gambling, bulímia, anorexia)
 • podpora a sprevádzanie rodiny pri riešení záťažových situácií

Sociálne poradenstvo v rôznych krízových situáciách:

 • podľa individuálnych potrieb klienta, alebo užšej či širšej rodiny

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca

 

 oddelovacS dôverou sa na nás môžete obrátiť, my Vám radi pomôžeme k úspechu !