ARTETERAPIA

Arteterapia | Baalaka

„Je šťastný na svete ten, koho milujú Múzy…“
(Homér)

 

ARTETERAPIA

Cieľom arteterapie nie je vytvoriť umelecké dielo, ale rozvíjať tvorivosť a spontánny prejav, komunikovať neverbálnymi cestami. Každý človek, bez ohľadu na nadanie a predchádzajúce skúsenosti, získané vzdelanie v oblasti výtvarníctva, je schopný vytvárať zmysluplné výtvarné diela.

Arteterapiu považujú odborníci za liečebné využívanie rôznych výtvarných prostriedkov a činností.  V širšom zmysle sa arteterapia stotožňuje s pojmom kultúrna terapia, v ktorej ide o uplatňovanie viacerých umeleckých výrazových prostriedkov v liečbe (hudby, dramatizácie a pod.).

V užšom zmysle v arteterapii ide o využívanie špecifických výtvarných postupov, metód a techník, známych z psychoterapie. Arteterapia v užšom zmysle plní nielen podpornú úlohu pri aplikácii iných liečebných metód, ale u niektorých porúch a chorôb, najmä v detskom veku, môže byť aj nosnou terapeutickou metódou.

V tretej rovine sa pojem arteterapia používa pri označení výtvarných činností v terapeuticko-výchovnom procese v prevýchove, penitenciárnej praxi, rehabilitácii atď.

ARTETERAPIU ROZDEĽUJEME:

  • kreatívnu
  • integratívnu
  • činnostnú
  • projektívnu
  • sublimačnú

Moderná interdisciplinárne chápaná arteterapia lieči človeka v jeho celistvosti (tela, duše i ducha) prostredníctvom schopností človeka vnímať cez zrak, sluch, hmat i kinestetický cit. Cieľ takto chápanej arteterapie je pomôcť človeku byť šťastný, tvorivý a naplnený zmyslom. Terapeut cestou výtvarnej predstavivosti vchádza do sveta klienta, komunikuje s ním metaforickou rečou, vytvorenou zo symbolov použitých v umeleckej reflexii klienta. Tie sa využívajú hlavne na liečbu, no rovnako dobre slúžia aj na vzdelávanie a rozvoj.

Vďaka kontaktu s umením sa u človeka zvyšuje pocit sebaakceptovania, učí ho poradiť si s emóciami, vyjadrovať ich rôznymi spôsobmi. Zážitky sa prejavujú netradičnou formou: pomocou kresby, zvuku, teatrálneho vyjadrenia. Navyše takáto forma terapie zvyšuje kreativitu aj u človeka, ktorý ňou od prírody veľmi neprekvitá, učí vyjadrovať svoje myšlienky aj lepšie komunikovať. Terapeutické sedenia, umožňujú lepšie spoznať seba samého, uvoľniť sa, zbaviť sa stresu a upokojiť telo i myseľ.

Arteterapeutické sedenia sa uskutočňujú vo dvojici, v skupinovej práci, v rodinnej psychoterapii a poradenstve. Vo dvojici môže ísť o samostatnú prácu klienta, pacienta, chovanca, alebo i tvorbu s terapeutom, resp. poradcom. V skupinách a rodinných aktivitách možno aplikovať techniky spoločenskej alebo individuálnej práce členov rodiny, resp. skupiny. Výtvarný proces a výtvarné produkty poskytujú predovšetkým významný diagnostický materiál.

Arteterapeutický proces spočíva nielen v terapeutovej interpretácii a rozbore prác klienta, ale aj sám proces výtvarnej tvorby má liečebný a korektívny potenciál, môže podporovať kontakt s terapeutom, aktivizovať klienta a uľahčovať jeho sebavyjadrenie. V arteterapii sa môžu využívať kresebné testy, testy farieb a iné pôvodné psychodiagnostické metódy. Výber výtvarných techník vyplýva z celkovej východiskovej koncepcie aplikovanej terapie.

Arteterapia obohacuje toho kto tvorí, aj toho, kto vedie arteterapiu.
Ten, kto tvorí, môže vyjadrovať svoje vnútorné prežitky, uvoľniť sa, odpočinúť si. Arteterapia mu prináša radosť z tvorby. Vedúci arteterapie spoznáva svojich klientov, nachádza skryté zákutia v hĺbkach duše. Arteterapia je v súčasnosti najžiadanejšou a zároveň najznámejšou spomedzi foriem alternatívnych terapií pracujúcich s umením.

oddelovac

 

POSKYTOVANÉ PSYCHOSOCIÁLNE PORADENSTVO JE PRIVÁTNE,
NIE JE UZAVRETÝ ZMLUVNÝ VZŤAH SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
A PRETO SA NEVYŽADUJE ODPORÚČANIE OD ŽIADNEHO LEKÁRA.

 

Poučenie pre klientky a klientov:
Psychosociálne poradenstvo poskytnuté klientovi je len odporúčaným postupom pre klienta, preto psychosociálny poradca za finálne vyriešenie problému nenesie žiadnu zodpovednosť. Je na klientovi, akým spôsobom sa rozhodne svoj problém riešiť, pričom na jeho slobodnú voľbu naša spoločnosť, ani psychosociálny poradca nemá žiaden dosah.

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut
0903 36 20 58
0904 66 44 90

oddelovačik

AK MÁTE PROBLÉM, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Social Media
Hroncova 3
040 01 Košice

TELEFÓNNE ČÍSLA: 
+421 903 36 20 58
+421 904 66 44 90

oddelovac

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa(povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

oddelovac

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !