ETIKOTERAPIA

etikoterapia large

Sme presvedčení, že choroba je výsledkom doterajšieho spôsobu života človeka, jeho myšlienok a prianí – je jeho svedomím. Preto sa v odbornej literatúre uvádza, že etikoterapia je liečba mravnosťou, liečba poznaním seba samého. Etikoterapia sa zjednodušene vysvetľuje ako liečba zvykov, alebo skôr zlozvykov mysle, negatívnych emócií a nesprávnych postojov, teda vzťahov k sebe, svojmu okoliu a svetu.

Všetko, čo má spojitosť s vnútornou nerovnováhou (chorobou), sa podľa etikoterapie najskôr uskutočňuje na úrovni energetickej a emočnej, až následne vo fyzickom tele. Ľudia často tušia, čo je v ich živote nesprávne, čo je príčinou ich problémov a takisto cítia, čo by mali urobiť, aby sa ich zbavili, ale potrebujú mať istotu, preto sa obracajú na lekárov, terapeutov, na sily medzi nebom a zemou. Skôr či neskôr aj tak dospejú k poznaniu, že oni sami sú najviac zodpovední za svoje zdravie, a že to veľmi závisí aj na ich úsilí pracovať na sebe samom.

oddelovac

MUDr. Ctibor Bezděk (1872–1956), český lekár a zakladateľ etikoterapie, často uvádzal, že nedokáže presne určiť, ktoré duševné stavy majú súvis s ktorými orgánmi a kládol to ako úlohu do budúcnosti. Ako hlavnú príčinu všetkých chorôb však označil jednu ľudskú vlastnosť – sebectvo. Postrehy z lekárskeho pôsobenia a teória, že choroba fyzického tela býva prejavom porúch, ktoré nastali v duševnej sfére, sa stali základom jeho originálnej liečebnej metódy, ktorá sa stala akousi predzvesťou dnešnej psychosomatiky.

oddelovac

Odstránenie sebectva zo života, to je pravá liečba mravnosťou, to je pravá etikoterapia.“ Dá sa to chápať aj ako dobrý mrav, teda niečo, čo možno považovať za etické, mravné. Je to v podstate dobrý zvyk na všetkých úrovniach, teda aj v duchovnej rovine.

Stotožňujeme sa s názorom iných etikoterapeutov, že existujú negatívne pocity ako:

  • závisť
  • nenávisť
  • krivda
  • zloba
  • ľútosť
  • strach
  • alebo trápenie sa za iných

Sme presvedčení, že ak niektorý z týchto pocitov nosí klient dlhodobo v sebe, tak to môže viesť k psychosomatickým chorobám. Ak má klient neporiadok v duši, tak má tendencie riešiť veci spätne, baviť sa o tom, čo bolo, alebo utekať do budúcnosti. Nechce byť TU a TERAZ, lebo by si musel uvedomiť svoju pravdivú situáciu. V minulosti sú však iba spomienky, v budúcnosti iba hypotézy, preto je prítomnosť to najdôležitejšie v živote človeka.

V diagnostickej práci hľadáme spolu s klientom negatívnu emóciu (nesprávny postoj), a keď ju nájdeme, tak má klient na výber, či ju zmení alebo nie. Riešime hlavne pocity klienta, jeho predsudky, neschopnosť úplne odpustiť a pod. Súčasťou našej práce v etikoterapii je aj rušenie väzieb a blokov v spojitosti s rodičmi a s prenatálnym vývojom.

Hľadanie príčin chorôb u klienta, je súčasťou našej práce – celostnej terapie, pretože chápeme človeka ako jednotu tela, duše a ducha, pričom nám ide aj o nachádzanie nových postojov, zmenu zlozvykov mysle klienta a harmonizáciu jeho vzťahov. Vedľajším produktom tohto procesu je aj uzdravenie na všetkých úrovniach bytia klienta.

oddelovac

Vzťah medicíny a etikoterapie

Pokiaľ v etikoterapii pátrame po príčine možného ochorenia, medicína sa musí vysporiadať s dôsledkom potláčaných negatívnych emócií ako je závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach, pohŕdanie, pýcha alebo trápenie sa za iných. Moderná západná medicína sa rovnako ako etikoterapia snaží hľadať príčiny ochorení, ale veľmi často ich hľadá len v samotnom tele. Stále viac lekárov v súčasnosti pripúšťa i psychosomatické príčiny ochorení. Systém v zdravotníctve je nastavený v neprospech lekára i pacienta v tom, že lekár nemá čas hlbšie sa zaujímať o možné príčiny ochorenia. 

My nevidíme v chorobe nepriateľa v zmysle, v akom o ňom hovorí medicína. Choroba podľa etikoterapie nie je niečo mimo klienta, je to jeho súčasť. Ak človek bojuje s chorobou, bojuje sám so sebou. Kto v takom boji môže zvíťaziť? Podľa etikoterapie je totiž choroba to, čo klienta núti zamyslieť sa nad sebou. Jeden z možných pohľadov je vidieť v ochorení spojenca, ktorý človeku môže pomôcť posunúť sa dopredu. 

oddelovac

 

POSKYTOVANÉ PSYCHOSOCIÁLNE PORADENSTVO JE PRIVÁTNE,
NIE JE UZAVRETÝ ZMLUVNÝ VZŤAH SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
A PRETO SA NEVYŽADUJE ODPORÚČANIE OD ŽIADNEHO LEKÁRA.

 

Poučenie pre klientky a klientov:
Psychosociálne poradenstvo poskytnuté klientovi je len odporúčaným postupom pre klienta, preto psychosociálny poradca za finálne vyriešenie problému nenesie žiadnu zodpovednosť. Je na klientovi, akým spôsobom sa rozhodne svoj problém riešiť, pričom na jeho slobodnú voľbu naša spoločnosť, ani psychosociálny poradca nemá žiaden dosah.

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut
0903 36 20 58
0904 66 44 90

oddelovačik

AK MÁTE PROBLÉM, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Social Media
Hroncova 3
040 01 Košice

TELEFÓNNE ČÍSLA: 
+421 903 36 20 58
+421 904 66 44 90

oddelovac

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa(povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

oddelovac

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !