SOCIÁLNA PRÁCA

socialna praca

Milí priatelia, sociálni klienti!

  • Ste v núdzi?
  • Potrebujete poradiť, pomôcť?
  • Neviete na koho sa máte obrátiť?
  • Máte problémy v rodine, alebo v iných vzťahoch?
  • Nemáte strechu nad hlavou?
  • Nemáte financie na zabezpečenie základných životných potrieb?
  • Potrebujete napísať žiadosti na úrady?
  • Potrebujete pomôcť zorientovať sa v legislatíve?
  • Potrebujete riešiť problémy súvisiace so zdravotným postihnutím?
  • Máte vy, alebo váš rodinný príslušník problémy so závislosťou?
  • Potrebujete sprostredkovať ďalšiu odbornú pomoc?
  • Potrebujete, aby Vás niekto vypočul?

 

Spoločnosť Social Media je tu pre všetkých občanov, ktorí sa ocitli v situácii v ktorej si nevedia poradiť sami. Pomôžeme Vám hľadať nové riešenia ako vydržať, ako žiť, ako získať stratenú sebadôveru. Naučiť sa hľadať a prijímať pomoc, mať veci pod kontrolou a pozerať sa na svet s nádejou. Zvýšiť kvalitu Vášho života a života Vašej rodiny.

Klientovi sa snažíme poskytnúť:

 • mediácia – spôsob mimosúdneho riešenia sporov
 • potrebné informácie pre vyriešenie ich problému
 • dobré rady
 • aktívnu pomoc (napr: vypĺňanie formulárov, právnych dokumentov)
 • usmernenie na príslušnú inštitúciu, ktorá je kompetentná v danej veci konať

Základné etické princípy našich spolupracovníkov:

 • Nezávislosť – poradenstvo je nezávislé od akýchkoľvek politických, ekonomických alebo ideologických vplyvov
 • Nestrannosť – poradňa poskytuje nestrannú službu a je otvorená pre každého bez rozdielu etnickej príslušnosti, rasy, pohlavia, politického alebo náboženského presvedčenia, handicapu alebo sexuálnej orientácie
 • Rada musí byť nestranná a neutrálna a musí byť podaná s ohľadom na klientovu situáciu
 • Podané rady a informácie nesmú byť ovplyvnené osobnými názormi a záujmami poradcu
 • Dôvernosť – rozhovor s klientom je dôverný. Poradňa však nie je zbavená trestnej zodpovednosti. Pri získaní informácií o podozrení zo spáchania trestného činu má v zákonom definovaných prípadoch oznamovaciu povinnosť. Klient musí byť s týmito skutočnosťami oboznámený pred začatím rozhovoru.
 • Poradca nemôže požadovať od klienta, aby o svojom probléme hovoril pred inými klientmi.
 • Klient má právo, aby rozhovor prebiehal v prostredí zabezpečujúcom dôvernosť.
 • Všetky aktivity v prospech klienta musia byť uskutočnené s jeho vedomím a s jeho súhlasom.
 • Poradca je povinný zachovávať mlčanlivosť.
 • Informácie môže zverejniť len so súhlasom klienta.

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca

 oddelovacVY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !