SOCIÁLNE PORADENSTVO

socialne poradenstvo

Podľa zákona máte právo na takú pomoc, ktorá najlepšie zodpovedá vašim potrebám.
Nevzdávajte sa svojho práva a žiadajte od úradov (ktoré sa možno budú brániť) jeho naplnenie.

oddelovačik

Slovo poradenstvo je odvodené od slova radiť, čím sa mylne vytvára dojem, že poradca je človek, ktorý dáva rady, hotové návody a riešenia, disponuje prostriedkami, ktoré klientovi pomôžu zvládnuť situáciu či vyriešiť problém.

Preto úlohou sociálneho poradcu je minimalizovať neprimerané očakávania klienta, ponúknuť mu aktívnu participáciu na riešení problému, pri čom by ho mal sociálny poradca podporovať, informovať, vzdelávať, vytvárať podmienky pre zmenu, mal by byť katalyzátorom procesu riešenia problému, mal by pomáhať klientovi nahliadnuť na rôzne možnosti a alternatívy konštruktívnej zmeny.

Podľa platnej legislatívy na Slovensku spadá občianske poradenstvo pod pojem sociálne poradenstvo resp. základné sociálne poradenstvo. Zákon NRSR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách definuje sociálne poradenstvo ako odbornú činnosť zameranú na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Nepriaznivá sociálna situácia je „ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:
- z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky (na uspok. zákl. životných potrieb)
- pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života
- pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
- z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok
- pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
- pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb a pod.

Na základe zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov sa sociálne poradenstvo chápe iba ako nástroj na riešenie sociálnej núdze, nie hmotnej núdze. § 30 spomínaného zákona o pomoci v hmotnej núdzi však nevylučuje sociálne poradenstvo ako jednu z foriem pomoci pri riešení hmotnej núdze. Pri sociálnej núdzi na rozdiel od hmotnej núdze občan prostriedky na riešenie svojej situácie môže mať, ale z rôznych dôvodov ich nevie alebo nemôže využívať.

Cieľom sociálneho poradenstva by malo byť poskytovanie základných informácií, ktoré umožňujú orientáciu v možnostiach riešenia situácie, o nárokoch, ktoré vyplývajú z právnych noriem upravujúcich sociálnu ochranu alebo konkrétna pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie klienta, a to buď zmiernením jej dôsledkov alebo odstránením príčin a dôsledkov.
Je dôležité motivovať klienta k aktivite a riešeniu svojej situácie vlastným pričinením.

Sociálne poradenstvo sa poskytuje v troch úrovniach:

1. Základné sociálne poradenstvo
2. Odborné sociálne poradenstvo
3. Špecializované sociálne poradenstvo

 

Sociálne poradenstvo prvého kontaktu
Ide tu hlavne o rozhovory s klientom s cieľom sociálnej diagnostiky a využívania účinnej metodiky zvládania jeho krízových situácií a problémov. Sociálny pracovník poskytuje základné informácie o existujúcich predpisoch, nariadeniach a existujúcich formách pomoci. Poradenstvo prvého kontaktu zabezpečuje, aby občania netrpeli neznalosťou svojich práv a povinností, neznalosťou dostupných služieb alebo neschopnosťou účinne vyjadriť svoje potreby.

Odborné sociálne poradenstvo
Predstavuje kalitatívne vyšší stupeň a vyznačuje sa nasledovnými znakmi:
Ide o súbor činností, má teda činnostný charakter
Táto činnosť je určená na podporu klienta
Miera podpory klienta zo strany sociálneho pracovníka je individuálna podľa potreby konkrétneho klienta. Táto činnosť sa zameriava na riešenie reálne exitujúcich ťažkostí a problémov, ktoré sú výsledkom sociálnej reality klienta a ktoré klient zároveň vníma ako zaťažujúce a neriešiteľné.

Špecializované sociálne poradenstvo
Poskytuje sa v situácii, keď problémy klientov vyžadujú špeciálne vedomosti, zručnosti a využívanie poradenských postupov v rámci organizačne rozvinutého a profesionálne zabezpečeného poradenstva. Prax ukázuje, že občania majú vo všeobecnosti nízke právne vedomie. Našou snahou je pomôcť občanom poznať svoje práva a povinnosti. Často občan začne riešiť svoju situáciu, až keď je neskoro.

Čiastočne je to spôsobené:
- neznalosťou (aj napriek domnienke “neznalosť zákona neospravedlňuje “)
- občan nevie zhodnotiť závažnosť problému, nevie aké kroky podniknúť
- nechuťou komunikovať s príslušnými orgánmi, úradmi, inštitúciami (pretrvávajúca nedôvera)
- absenciou možnosti porozprávať sa s odborníkom (vzhľadom na finančnú situáciu)
- nízkou vierou v súdy a vymožiteľnosť práva

Naša spoločnosť zabezpečuje profesionálne poradenské služby, pretože aktívne spolupracujeme s odborníkmi v oblasti sociálnej pedagogiky, sociálnej práce, sociálnej psychológie a poskytnuté informácie môžu klienta správne nasmerovať.

Naša spoločnosť má široko definovanú cieľovú skupinu klientov. Našim klientom môže byť každá osoba, ktorá prejaví záujem o služby sociálneho poradenstva. Činnosť našej práce sa vyvíja s dôrazom na občanov, ktorí majú obmedzené uplatnenie v spoločnosti, či už pre svoju sociálnu, zdravotnú, alebo kultúrnu situáciu. Takýmito občanmi sú napr. zdravotne postihnutí občania, občania v hmotnej alebo sociálnej núdzi, príslušníci národnostných menšín, cudzinci a pod. Cieľom našej práce nie je riešiť problémy klientov namiesto nich, ale viesť ich k tomu, aby svoje problémy neprijímali pasívne, ale aby aktívne hľadali možnosť riešiť ich, prípadne im pri riešení pomáhať.

Naše úsilie smeruje k aktivitám ako pomôcť občanom:
- poznať svoje práva a povinnosti
- zorientovať sa v často sa meniacej a neprehľadnej právnej úprave
- podporiť občana v jeho snahe riešiť problém
- dať mu návod ako to urobiť (napr. vysvetlením náležitosti podania na súd)

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca

 oddelovacVY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !