Mozgová organizácia

mozgova organizacia

MEDITÁCIA A JEJ VPLYV NA PSYCHIKU ČLOVEKA
Mozgová organizácia

Na mozgovej organizácii sa podiela celý mozog a prebiehajú tu organizované činnosti ako sú pohyb, pozornosť, pamäť, reč a myslenie. Uvedomujte si všetky časti mozgu a v takomto stave robíte jednotlivé cvičenia.

 

CVIČENIE:
1. Uvedomujte si pohyb očí pri vnímaní okolia.

2. Prezerajte si vybrané obrázky a detailne ich opisujete vnútorným hlasom.

3. Vnímajte svoje okolie a uvedomujte si, čo je vpravo, čo je vľavo, čo je hore, čo je dole a čo je v strede.

4. Prezerajte si predmety okolo seba a nahlas vyhodnocujte priestorové umiestnenie predmetov z hľadiska pozície ostatných predmetov.

5. Prezerajte si svoje okolie, veci, predmety a javy, ktoré sa v ňom nachádzajú a slovne ich pomenúvajte.

6. Prezerajte si predmety okolo vás a uvedomujte si ich farebnosť.  Nahlas im prideľujte farebné označenie.

7. Postupne píšte na papier číslice, písmená, slová a vnútorným hlasom ich pomenúvate.

8. Vyberte si rôzne predmety a nahlas popisujte osobné skúsenosti s predmetom.

9. Vyhľadajte si obrázok a opisujte ho slovami. Potom hľadajte na obrázku niečo, čo s obrázkom celkom nesúvisí.

10. Prenášajte pozornosť svojich zmyslov z jedného objektu na druhý.

11. Svoje okolie si prezerajte očami chaotickým spôsobom, ako keby ste sa neboli schopní sústrediť a zastaviť dlhšie zrak na jednom predmete.

12. Zoberte si do ruky predmet a vyvíjajte rôzny tlak svalov ruky na predmet. Iný postup je, keď predmet držíte v ruke a vyvíjate napätie v rôznych svalových partiách.

13. Pohybujete sa v miestnosti a uvedomujete si celý mozog a pohyb ako taký.

14. Skoncentrujte svoju pozornosť na predmet nachádzajúci sa po vašom boku najprv iba očami a až potom daným smerom otočíte celú hlavu.

15. Rozhodnite sa, že zoberiete do ruky predmet. Pomaly začnete naťahovať ruku po predmete, tento pohyb zastavíte a ruku stiahnete nazad.

16. Ukážte prstom na ruke na predmet, ktorý vás zaujal a nahlas ho pomenujte a opíšte.

17. Zoberte do ruky predmet a dajte mu nahlas prislúchajúci názov. Predmet vezmite do ruky aspoň sto krát za sebou.

18. Pred sebou máte mnoho predmetov. Niekto vám dá príkaz, aby ste vyhľadali napr. ceruzku. Vy to vykonáte a mnohonásobne to budete opakovať.

19. Niekto vám rozpráva nejaký dej a vy si vnútorným hlasom hovoríte svoje.

20. Uvedomujte si zmenu rytmu dýchania.

21. Striedavo vyvíjajte aktivitu a potom buďte pasívny. Cvičenia opakujte mnohonásobne.

22. Venujte sa určitej činnosti a zrazu činnosť prerušíte a vytvárajte si určitý čas halucinácie. Potom pokračujte v činnosti.

23. Hovorte o prítomnosti a náhle prechádzajte hovoriť o minulosti.

24. Búchajte predmetom o predmet a uvedomujte si zmenu rytmu búchania.

25. Určitú dobu si uvedomujte čas a potom hádajte, koľko času skutočne uplynulo.

26. Pozrite si obrázok, potom sa venujte počítaniu do sto. Po skončení počítania si spomeňte na obrázok a nahlas ho opisujte.

27. Uvedomujte si význam písmena, slova a vety.

28. Opakujte nahlas písmená a uvedomujte si ich zmysel. Cvičenia opakujte mnohokrát.

29. Uvedomujte si artikuláciu a ústa pri vyslovovaní slov.

30. Vyslovujte emocionálne podfarbené slová, nezmyselné slová a jednotlivé slová vyspevujte.

31. Vnútorným hlasom si premyslite určitú výpoveď a potom ju nahlas zopakujte.

32. Uvedomte si a naplánujte, čo budete v danom okamihu robiť a aký to má pre vás zmysel. Cvičte dlhšiu dobu.

33. Nižšie napísané vyslovujte vnútorným hlasom a sústreďte sa na celý mozog. ÚSPECH, KAŽDODENNÝ, PRVÝ KROK, VYSNENÝ CIEĽ, TÝŽDEŇ AŽ JEDEN MESIAC, ŠESŤ MESIACOV, ROK, DRUHÝ KROK, TRETÍ KROK, ŠTVRTÝ KROK, PIATY KROK, SIEDMY KROK, SKVELÉ, NOVÉ, STAGNÁCIA, PREDTÝM, ZHRNUTIE, PREHLÁSENIE, DEFINÍCIA, ALFA, AUTOMATICKÉ, V KAŽDOM PRÍPADE, NIE, VYHNETE SA, ZÁKLADNÝ SCENÁR, BUDEME, VLASTNÉ, ČO KEBY, VŠETKO PRE A PROTI, SILA OBCHODU, STRES SPÔSOBENÝ NUTNOSŤOU PRISPÔSOBIŤ SA ZMENE, UDALOSTI, STUPEŇ VPLYVU, SCENÁR CVIČENIA MENTÁLNEHO TRÉNINGU, REDUKCIA STRESU A RELAXÁCIA, STRUČNÝ, VŠEOBECNÝCH, ABY, FYZICKÝ, TÚŽIŤ, MYSLEŤ, ZASLÚŽIŤ SI, ZDRAVOTNÝ, CIEĽ, PROSPERITA, PREZERAJTE SI.

 

 

Cvičenie vyžaduje koncentráciu a určitú trpezlivosť.
Cvične pomaly a vytrvalo.

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut

 

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE!