SEBAREFLEXIA

sebareflexia

SEBAREFLEXIA

Aby sme životu rozumeli, mali by sme zadefinovať čo je čo.
Pokúsime sa zadefinovať čo je SEBAREFLEXIA.

Sebareflexia alebo sebapoznanie je činom vedomia, ktorého predmetom alebo zámerom je toto sebauvedomenie. Sebareflexia alebo autoreflexia je reflexia zameraná na toho, kto ju vykonáva – uvažovanie nad sebou samým.
Podľa Sokrata je sebareflexia rozumové sebapoznanie, opierajúce sa o psychologické pozorovanie a poskytujúce vedenie, ktoré je hlavnou cnosťou ľudskej činnosti.

Sebareflexia je proces odrážania seba vo vlastnom vedomí. Obraz o sebe má rozhodujúce postavenie v sebavedomí jedinca. Začína sa vytvárať okolo tretieho roku života dieťaťa. Je to bod, v ktorom je človek schopný diferencovať seba od sociálneho prostredia a je spojený s činnosťou. Okolo “ja” sa organizujú ciele, potreby, hodnoty a kritéria činnosti jedinca a na základe sebareflexie si človek kladie latku “svojho výkonu”.

Napríklad človek, ktorý nikdy nehral tenis, bude môcť ťažko posúdiť svoju schopnosť pre túto hru. Na základe sledovania tenisových zápasov v televízií má pocit, že by tenis hravo zvládol. Keď však vzal do ruky raketu a začal posielať loptičku presne tam, kde nechcel, okamžite si napráva sebavedomie a tenis už radšej nechce hrať, uznáva tých, ktorí ho hrajú, alebo začína tvrdo a trpezlivo trénovať. Je však možný aj iný príklad. Nie zriedka totiž človek objaví v sebe talent pre činnosť, ktorú doteraz nikdy nerobil. Nikdy sa preto predtým ani neusiloval o sebarealizáciu v určitej oblasti. Tak v prvom, ako aj v druhom príklade sebareflexie zaúčinkovala tak, ako je to jej poslaním.

Z uvedeného vyplýva, že prvým a teda aj vedomým nástrojom sebareflexie je činnosť, ďalej udržiavanie optimálneho stavu vedomia, vyriešenie či nevyriešenie problémových situácií (úspech či neúspech činnosti), utváranie skúseností a vhodnej informačnej bázy, utváranie optimálnych postojov a vzťahu k predmetnej činnosti a nakoniec konfrontácia so sociálnym prostredím, čo vyplýva zo samotnej činnosti.

Pozrite si linky:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sebereflexe
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-knowledge_(psychology)

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca a terapeut